بالاخره من موفق شدم با عشقم صحبت کنم. از اینکه تو این چند سال منو تحمل کردید خیلی متشکرم. باورم نمی شه من با خانم محترم هستم.