همه هستى من آیه تاریکى است


که تو را در خود تکرار کنان


به سحرگاه شکفتن ها و رستن هاى ابدى خواهد برد


من در این آیه تو را آه کشیدم، آه


من در آیه تو را  به درخت و آب و آتش پیوند زدم