سلام دوست عزیز. ها ها ها

فک کردی بازی به این سادگیا تموم شده؟ هه هه هه

ماتریکس بازیه پیچیده ایه. اوه اوه اوه

میدونم مثل سگ پشیمونی . . . 


یوهاهاهاهاها