انشاءالله پس از ترمی آرام و قلبی مطمئن به سوی روی ماه چونان چیزت می شتافم جیگرم. 


مباذب خودت باش. بوووووووس.